ธาราบุรี รีสอร์ท สุโขทัย
นคร เดอ สุโขทัย ฮิป โฮเทล
โรงแรมสวัสดิพงษ์
โรงแรมไพลิน สุโขทัย
สุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท
โรงแรมเรือนไทย สุโขทัย