โรงแรมเชียงของริเวอร์วิว
ไร่แสงอรุณ รีสอร์ท
เชียงของ ฮิลล์ รีสอร์ท
ฟอร์จูน ริเวอร์วิว เชียงของ
โรงแรมน้ำโขงริเวอร์ไซด์ แอนด์ รีสอร์ท
บ้าน พักผ่อน เชียงของ